Decyzja i kara Prezesa UOKiK wobec Open Life TU Życie

Posted on Category:ufk
ubezpieczenie, UFK, misselling

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny nałożył na firmę ubezpieczeniową Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie karę w wysokości ponad 20 mln zł za stosowanie nieuczciwej sprzedaży, tzw. misselingu, ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK). 
Prezes UOKiK Tomasz Chróstny o decyzji i karze nałożonej na Open Life
Prezes UOKiK Tomasz Chróstny, po zawiadomieniu ze strony Komisji Nadzoru Finansowego, przeanalizował w toku postępowania umowy UFK zawierane przez konsumentów w Open Life TU Życie S.A. oraz ankiety wypełniane przez nich w trakcie sprzedaży. Ustalił, że:

  • Open Life TU Życie S.A. kwestionowane w decyzji UOKiK praktyki stosował od 2016 r. do końca 2018 r.
  • Open Life TU Życie S.A. oferując konsumentom umowy UFK proponował produkty zawierające bardziej ryzykowne ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe, niż życzyli sobie tego w ankiecie.
    Oto przykład: jeśli konsument zaznaczył w ankiecie, że akceptuje średnie ryzyko inwestycyjne, ubezpieczyciel przedstawiał mu ofertę funduszy kapitałowych o podwyższonym ryzyku.
  • Ubezpieczyciel zawierał ponadto z konsumentami umowy UFK na okres dłuższy, niż wskazany przez konsumentów.
    Przykład: klienci zaznaczali, że są zainteresowani umową na maksymalnie 10 lat. Tymczasem Open Life TU Życie proponował umowy, które miały trwać dłużej, co mogło narażać klientów na straty, gdyż w deklarowanym okresie na jaki chcieli zainwestować pieniądze, wybrane fundusze mogły nie przynieść zakładanych zysków.
  • Ubezpieczyciel wprowadzał także niektórych konsumentów w błąd, oferując im umowy UFK nieadekwatne do ich potrzeb i profilu ryzyka, określonych na podstawie wypełnionej ankiety. Przedstawiał im jednocześnie do podpisu oświadczenie, przenoszące na nich odpowiedzialność za podjętą przez ubezpieczyciela decyzję i nie informując ich o jego rzeczywistych skutkach.

Decyzja Prezesa UOKiK nie jest prawomocna. Spółka ma możliwość odwołać się do sądu.

Postępowanie wyjaśniające dotyczące oferowania konsumentom certyfikatów funduszy inwestycyjnych Trigon

Posted on Category:finanse
ilustracja do komunikatu

Apelujemy o wypełnienie ankiety dotyczącej oferowania konsumentom certyfikatów funduszy inwestycyjnych Trigon Profit.
Prezes UOKiK prowadzi postępowanie wyjaśniające dotyczące m.in. oferowania konsumentom przez podmioty rynku finansowego nabycia certyfikatów niestandaryzowanych sekurytyzacyjnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych serii Trigon Profit. Celem postępowania jest w szczególności wstępne ustalenie, jakie informacje były przekazywane konsumentom przez ww. podmioty na temat proponowanych instrumentów finansowych oraz czy były to informacje rzetelne, prawdziwe i pełne, a także czy przy oferowaniu lub sprzedaży tych instrumentów nie dochodziło do missellingu.
Wynikiem prowadzonego obecnie postępowania wyjaśniającego może być wszczęcie postępowań w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.
W toku postępowania podjęto szereg czynności mających na celu zgromadzenie i zabezpieczenie materiałów dowodowych. Istotnym źródłem informacji w ramach tych działań są materiały przekazywane przez samych konsumentów. Niezależnie od otrzymanych zawiadomień, Urząd przesłał drogą elektroniczną do większości konsumentów, którzy nabyli certyfikaty inwestycyjne ww. funduszy, ankietę z informacją o zakresie prowadzonego postępowania oraz prośbą o jej wypełnienie i odesłanie (wraz z posiadaną korespondencją elektroniczną).
W dalszym ciągu istnieje możliwość przesłania wypełnionej ankiety i w ten sposób udzielenia pomocy w zbieraniu materiału dowodowego.
Wypełnioną ankietę można przesłać na adres Delegatury UOKiK w Łodzi (lodz@uokik.gov.pl oraz ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź). Formularz ankiety można znaleźć poniżej, w plikach do pobrania.