FAQ – Pytania i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania


Kredyty konsumenckie

Czym jest kredyt konsumencki?
To kredyt udzielany konsumentowi (klientowi indywidualnemu) przez kredytodawcę (instytucję finansową – osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną) w wysokości nie większej niż 255 550 zł albo równowartości tej kwoty w walucie innej niż polska. Może to być np. kredyt gotówkowy, na rachunku bieżącym, przeznaczony na remont domu albo lokalu mieszkaniowego, czy też kredyt na karcie kredytowej. Reguluje go ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. 2011 Nr 126 poz. 715). Należy pamiętać, kredyt konsumencki nie jest zabezpieczany hipoteką. Umowa na kredyt konsumencki musi być zawarta na piśmie.
Na jakiej podstawie mogę ubiegać się o zwrot należnej mi kwoty z tytułu przedterminowej spłaty kredytu/pożyczki?
To prawo konsumenta wynikające z art. 49 Ustawy o kredycie konsumenckim (Dz.U. z 2019 r., poz. 1083). Zgodnie z jego treścią, jeśli spłaciłeś kredyt konsumencki przed terminem określonym w umowie kredytowej, instytucja finansowa musi się z Tobą rozliczyć i zwrócić Ci proporcjonalną część poniesionego całkowitego kosztu kredytu. Wnioskując w instytucji finansowej o zwrot kosztów z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu, można również powołać się na wyrok TSUE (w sprawie C-383/18 – dotyczący prawa do proporcjonalnego zwrotu poniesionych wcześniej kosztów w przypadku przedterminowej spłaty zobowiązania, także kredytu hipotecznego) oraz stanowisko Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (z 2 marca 2020 r.) i opinię Rzecznika Finansowego.
O zwrot jakiego typu kosztów mogę się ubiegać?
Po wcześniejszej spłacie kredytu możesz ubiegać się o zwrot wszystkich kosztów kredytu, w tym ubezpieczenia, prowizji i innych opłat.
Jak sprawdzić jaka przysługuje mi kwota zwrotu z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu?
UOKiK przygotował kalkulator kredytowy, który pomoże wyliczyć orientacyjną kwotę do zwrotu z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego metodą liniową. Kalkulator dostępny jest na stronie www.finanse.uokik.gov.pl. Pamiętaj jednak, że kalkulator wylicza kwotę poglądową – ostateczną kwotę zwrotu wyliczy instytucja finansowa (na rozpatrzenie wniosku ma 30 dni).
Na czym polega metoda liniowa?
Polega ona na tym, że instytucja finansowa dzieli wszystkie koszty przez liczbę dni kalendarzowych, w których miała obowiązywać umowa, a wynik mnoży przez liczbę dni, o które skrócono okres kredytowania. Tak wyliczoną sumę instytucja finansowa powinna zwrócić konsumentowi.
Czy mogę ubiegać się o zwrot kosztów w 2020 r., w przypadku gdy wcześniejsza spłata kredytu nastąpiła pięć lat temu?
Reklamację powinieneś złożyć jak najszybciej, jak tylko d