Wyroki Sądu II Instancji korzystne dla klientów Generali

Posted on Category:ufk
Sąd Okręgowy w Warszawie podtrzymał wyroki wydane przez Sąd I instancji przeciwko Generali, w sprawach dotyczących poaneksowych spraw przeciwko Generali.
Sąd oddalił apelację Generali z 17 stycznia 2017 (sygn. akt I C 3969/16) i zasądził od Generali Życie Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. w Warszawie na rzecz klienta zwrot kosztów procesu w instancji odwoławczej. W uzasadnieniu zgodził się z powodem i Sądem Rejonowym, że stosowane w OWU zapisy, dotyczące ustalenia i pobrania procentowej opłaty za wykup wartości polisy, stanowią niedozwolone klauzule umowne w rozumieniu przepisu art. 3851 k.c.
Sąd II instancji nie zgodził się jedynie ze stwierdzeniem Sądu Rejonowego, iż podstawą zasądzenia roszczenia miały być przepisy dotyczące bezpodstawnego wzbogacenia.
Kolejna apelacja Generali Życie Towarzystwu Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie (z 28 lutego 2017 r.; sygn. akt I C 3633/16) również została oddalona przez Sąd Okręgowy w Warszawie V Wydział Cywilny Odwoławczy. Także w tym wypadku sąd zasądził od Generali na rzecz powoda zwrot kosztów postępowania. Zdaniem sądu, zasadne były zarzuty pozwanego dotyczące nie wzięcia pod uwagę  treści zawartego aneksu do umowy i dokonania oceny umowy pod kątem jej abuzywności w jej pierwotnym brzmieniu.
Polecamy lekturę wpisu Sąd oddalił apelacje Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oraz stanowiska Prezesa UOKiK ws. aneksów do ubezpieczeń z ufk.
Tagi: ,