Sądy przychylne klientom ubezpieczyciela

Posted on Category:ufk
Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił apelację Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w Warszawie i zasądził na rzecz powoda – klienta ubezpieczyciela, zwrot kosztów postępowania w instancji odwoławczej
Sąd Okręgowy (w wyroku sygn. akt V Ca 1360/17 z 7 lutego 2017 r.) utrzymał wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy – Mokotowa (sygn. akt XVI C 2745/16 z 2 lutego 2017 r.), który zasądził od pozwanego – Generali, kwotę pieniężną wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. W pełni podzielił także uzasadnienie wyroku, wydane przez Sąd Rejonowy.
Klient Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. zwrócił się do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa  o rozstrzygnięcie sporu o bezpodstawne pobranie przez Ubezpieczyciela opłaty za wykup w związku z rozwiązaniem umowy ubezpieczenia z funduszem kapitałowym. Co ważne, zanim sprawa trafiła do sądu, klient kierował do Ubezpieczyciela wezwania do zwrotu opłaty za wykup. Ubezpieczyciel odmówił zwrotu i wyjaśnił, że opłata ta została obniżona w związku z decyzja Prezesa UOKiK z 23 grudnia 2015 r. (RŁO 12/2015).
Sąd Rejonowy w swoim orzeczeniu uznał, że klient „zasadnie domagał się od towarzystwa ubezpieczeniowego zwrotu kwoty nienależnie ustalonej i pobranej tytułem opłaty za wykup polisy w związku z rozwiązaniem umowy ubezpieczenia na życie”. Sąd potwierdził też, że nie budzi wątpliwości, iż postanowienia Ogólnych Warunków Umowy nie zostały indywidualnie uzgodnione z konsumentem.
Ponadto Sąd Rejonowy przychylił się do argumentacji powoda i orzekł, że mimo iż decyzja o wysokości opłaty zapadła po podpisaniu przez strony aneksu zgodnego z decyzją Prezesa UOKiK, to okoliczność ta nie zamknęła powodowi drogi do sądowego dochodzenia swoich roszczeń. Powyższy fakt wynika z treści samej decyzji, załączonej przez powoda, który powołał powyższy dokument, jako dowód na potwierdzenie zasadności dochodzonego roszczenia. Z tym twierdzeniem zgodził się Sąd Okręgowy wskazując, że zgodnie z decyzją Prezesa UOKiK podpisanie aneksu przez konsumenta nie skutkuje pozbawieniem go prawa do dochodzenia dalszych roszczeń na drodze postępowania sądowego, a zaakceptowanie przez Prezesa Urzędu zobowiązania złożonego przez Generali nie oznacza akceptacji dla pobierania opłat z tytułu częściowego lub całkowitego wykupu polisy.
Sąd Okręgowy uznał również, że ocena Sądu Rejonowego w zakresie abuzywności postanowień umowy dotyczących opłaty za wykup jest wyczerpująca i prawidłowa.
Jednocześnie Sąd Okręgowy zgodził się ze stanowiskiem Sądu Rejonowego, że wniosek powoda o całkowity wykup polisy został złożony przed podpisaniem aneksu, tym samym wskazany aneks nie wszedł w życie przed rozwiązaniem umowy łączącej strony.
W wyroku Sąd Okręgowy, zgodził się z twierdzeniem, że przerzucenie na konsumenta wszystkich kosztów obsługi ubezpieczenia, przy jednoczesnym czerpaniu zysków z obrotu środkami wpłacanymi przez konsumenta, jest sprzeczne z dobrymi obyczajami – można wobec tego mówić o abuzywności klauzul.
Tagi: , , ,