Kolejny wyrok ws. spornych postanowień umowy ubezpieczeniowej – Vienna Life

Posted on Category:ufk
Sąd Okręgowy uznał za zasadną apelację klienta od wyroku Sądu I instancji w sprawie przeciwko Vienna Life, dotyczącej świadczenia wykupu polisy.
Sąd Okręgowy (w wyroku z 21 lutego 2018 r., sygn. akt III Ca 650/17), w sprawie przeciwko Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA Vienna Insurance Group w Warszawie, na skutek apelacji klienta zmienił wyrok Sądu Rejonowego (z 18 lipca 2017 r., sygn. akt I C 270/17 upr). Zasądził jednocześnie od ubezpieczyciela na rzecz klienta kwotę pieniężną, a także zwrot kosztów procesu i kosztów postępowania apelacyjnego oraz wypłatę odsetek.
Sąd II instancji odmiennie niż Sąd Rejonowy ocenił postanowienia umowne dotyczące tzw. opłat likwidacyjnych, czyli możliwości zatrzymania przez ubezpieczyciela części świadczenia należnego klientowi, w razie przedterminowego rozwiązania umowy. Sąd Okręgowy uznał, że wskazane postanowienia umowne, które pozwalały na zatrzymanie części świadczenia należnego powódce przez pozwanego w przypadku przedterminowego rozwiązania umowy, kształtują prawa i obowiązki powódki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i rażąco naruszają jej interesy.
Zdaniem Sądu Okręgowego podpisany przez strony w późniejszym okresie aneks do umowy dokonał zmiany w zakresie skali środków zatrzymanych przez ubezpieczyciela. Stanowił on zatem zmianę postanowień umowy. Choć aneks zmodyfikował zakres świadczenia zatrzymywanego przez pozwanego w razie realizacji wykupu przez powódkę, to dalej w opinii Sądu Okręgowego pozostaje kwestia oceny, czy zastosowane w ramach tego konkretnego stosunku umownego określenie tak zwanej opłaty likwidacyjnej ma charakter abuzywny. Zdaniem Sądu Okręgowego w niniejszej sprawie tak właśnie jest, nawet mimo zawarcia aneksu do umowy.
Sąd Okręgowy uznał za niezgodne z dobrymi obyczajami obciążenie klienta opłatą za wykup. Pobieranie takich opłat – w żaden sposób nieuzasadnionych i niepozostających w związku z zasadą ekwiwalentności – narusza rażąco interesy konsumenta, w tym przede wszystkim interes ekonomiczny i stanowi o abuzywnym charakterze kwestionowanego postanowienia. Przedsiębiorca powinien bowiem konstruować jasne i przejrzyste postanowienia umowne, a przede wszystkim nie zatajać okoliczności, które mają wpływ na prawną i ekonomiczną sytuację konsumenta przy zawieraniu umowy.
Warto przytoczyć tu treść artykułu 385, paragraf 2. Czytamy w nim, że „Wzorzec umowy powinien być sformułowany jednoznacznie i w sposób zrozumiały. Postanowienia niejednoznaczne tłumaczy się na korzyść konsumenta. Zasady wyrażonej w zdaniu poprzedzającym nie stosuje się w postępowaniu w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone.”
W przypadku sporu klienta z Vienna Life za abuzywne Sąd uznał postanowienia umowy ograniczające wysokość wypłaconego klientowi świadczenia, pomniejszonego o opłatę likwidacyjną.