Sądy przychylne klientom ubezpieczyciela

Posted on Category:ufk
Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił apelację Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w Warszawie i zasądził na rzecz powoda – klienta ubezpieczyciela, zwrot kosztów postępowania w instancji odwoławczej
Sąd Okręgowy (w wyroku sygn. akt V Ca 1360/17 z 7 lutego 2017 r.) utrzymał wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy – Mokotowa (sygn. akt XVI C 2745/16 z 2 lutego 2017 r.), który zasądził od pozwanego – Generali, kwotę pieniężną wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. W pełni podzielił także uzasadnienie wyroku, wydane przez Sąd Rejonowy.
Klient Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. zwrócił się do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa  o rozstrzygnięcie sporu o bezpodstawne pobranie przez Ubezpieczyciela opłaty za wykup w związku z rozwiązaniem umowy ubezpieczenia z funduszem kapitałowym. Co ważne, zanim sprawa trafiła do sądu, klient kierował do Ubezpieczyciela wezwania do zwrotu opłaty za wykup. Ubezpieczyciel odmówił zwrotu i wyjaśnił, że opłata ta została obniżona w związku z decyzja Prezesa UOKiK z 23 grudnia 2015 r. (RŁO 12/2015).
Sąd Rejonowy w swoim orzeczeniu uznał, że klient „zasadnie domagał się od towarzystwa ubezpieczeniowego zwrotu kwoty nienależnie ustalonej i pobranej tytułem opłaty za wykup polisy w związku z rozwiązaniem umowy ubezpieczenia na życie”. Sąd potwierdził też, że nie budzi wątpliwości, iż postanowienia Ogólnych Warunków Umowy nie zostały indywidualnie uzgodnione z konsumentem.
Ponadto Sąd Rejonowy przychylił się do argumentacji powoda i orzekł, że mimo iż decyzja o wysokości opłaty zapadła po podpisaniu przez strony aneksu zgodnego z decyzją Prezesa UOKiK, to okoliczność ta nie zamknęła powodowi drogi do sądowego dochodzenia swoich roszczeń. Powyższy fakt wynika z treści samej decyzji, załączonej przez powoda, który powołał powyższy dokument, jako dowód na potwierdzenie zasadności dochodzonego roszczenia. Z tym twierdzeniem zgodził się Sąd Okręgowy wskazując, że zgodnie z decyzją Prezesa UOKiK podpisanie aneksu przez konsumenta nie skutkuje pozbawieniem go prawa do dochodzenia dalszych roszczeń na drodze postępowania sądowego, a zaakceptowanie przez Prezesa Urzędu zobowiązania złożonego przez Generali nie oznacza akceptacji dla pobierania opłat z tytułu częściowego lub całkowitego wykupu polisy.
Sąd Okręgowy uznał również, że ocena Sądu Rejonowego w zakresie abuzywności postanowień umowy dotyczących opłaty za wykup jest wyczerpująca i prawidłowa.
Jednocześnie Sąd Okręgowy zgodził się ze stanowiskiem Sądu Rejonowego, że wniosek powoda o całkowity wykup polisy został złożony przed podpisaniem aneksu, tym samym wskazany aneks nie wszedł w życie przed rozwiązaniem umowy łączącej strony.
W wyroku Sąd Okręgowy, zgodził się z twierdzeniem, że przerzucenie na konsumenta wszystkich kosztów obsługi ubezpieczenia, przy jednoczesnym czerpaniu zysków z obrotu środkami wpłacanymi przez konsumenta, jest sprzeczne z dobrymi obyczajami – można wobec tego mówić o abuzywności klauzul.

Wyroki Sądu II Instancji korzystne dla klientów Generali

Posted on Category:ufk
Sąd Okręgowy w Warszawie podtrzymał wyroki wydane przez Sąd I instancji przeciwko Generali, w sprawach dotyczących poaneksowych spraw przeciwko Generali.
Sąd oddalił apelację Generali z 17 stycznia 2017 (sygn. akt I C 3969/16) i zasądził od Generali Życie Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. w Warszawie na rzecz klienta zwrot kosztów procesu w instancji odwoławczej. W uzasadnieniu zgodził się z powodem i Sądem Rejonowym, że stosowane w OWU zapisy, dotyczące ustalenia i pobrania procentowej opłaty za wykup wartości polisy, stanowią niedozwolone klauzule umowne w rozumieniu przepisu art. 3851 k.c.
Sąd II instancji nie zgodził się jedynie ze stwierdzeniem Sądu Rejonowego, iż podstawą zasądzenia roszczenia miały być przepisy dotyczące bezpodstawnego wzbogacenia.
Kolejna apelacja Generali Życie Towarzystwu Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie (z 28 lutego 2017 r.; sygn. akt I C 3633/16) również została oddalona przez Sąd Okręgowy w Warszawie V Wydział Cywilny Odwoławczy. Także w tym wypadku sąd zasądził od Generali na rzecz powoda zwrot kosztów postępowania. Zdaniem sądu, zasadne były zarzuty pozwanego dotyczące nie wzięcia pod uwagę  treści zawartego aneksu do umowy i dokonania oceny umowy pod kątem jej abuzywności w jej pierwotnym brzmieniu.
Polecamy lekturę wpisu Sąd oddalił apelacje Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oraz stanowiska Prezesa UOKiK ws. aneksów do ubezpieczeń z ufk.