Kalkulator

Sprawdź, ile przysługuje Ci zwrotu z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego

Kalkulator kredytowy pomoże Ci wyliczyć orientacyjną kwotę do zwrotu z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego metodą liniową. Pamiętaj, kalkulator poda kwotę poglądową - ostateczną kwotę zwrotu wyliczy instytucja finansowa (na rozpatrzenie wniosku ma 30 dni).
Metoda liniowa polega na tym, że instytucja finansowa dzieli wszystkie koszty przez liczbę dni kalendarzowych, w których miała obowiązywać umowa, a wynik mnoży przez liczbę dni, o które skrócono okres kredytowania. Tak wyliczoną sumę instytucja finansowa powinna zwrócić konsumentowi.* Pozaodsetkowe koszty kredytu to wszystkie koszty, które konsument ponosi w związku z umową o kredyt konsumencki, z wyłączeniem odsetek. Art. 5 pkt 6a ustawy o kredycie konsumenckim.

** Data uruchomienia kredytu to dzień, w którym pieniądze zostały wypłacone kredytobiorcy.