28 wrzesienia 2016

WYROK SĄDU OKRĘGOWEGO W WARSZAWIE W SPRAWIE PRZECIWKO BANKOWI MILLENNIUM S.A.

22 sierpnia 2016 r. Sąd Okręgowy w Warszawie zasądził od Banku Millennium S.A. (Pozwany) na rzecz konsumentki (Powódka) kwotę blisko 86 000 złotych wraz z ustawowymi odsetkami.

Zdjęcie

W 2008 r. konsumentka zawarła z Bankiem Millennium S.A. umowę o kredyt hipoteczny waloryzowany kursem franka szwajcarskiego (CHF). W umowie znajdowały się m.in. postanowienia dotyczące indeksacji kwoty kredytu kursem CHF zgodnie z kursem kupna CHF według tabeli kursów walut obcych obowiązującej w Banku oraz zmienności oprocentowania kredytu.

Konsumentka podniosła, że umowa jest w całości nieważna z uwagi na jej sprzeczność z prawem oraz zażądała zapłaty przez Bank kwoty mającej stanowić różnicę pomiędzy kwotą zapłaconych dotychczas rat kredytu hipotecznego a kwotą, która, zdaniem konsumentki, była rzeczywiście należna Bankowi. Roszczenie to oparła o twierdzenie, że postanowienie dotyczące indeksacji kwoty kredytu do CHF było nieważne. Dodatkowo, Powódka zażądała od Banku kwoty 5000 złotych tytułem naruszenia dóbr osobistych w postaci zdrowia oraz nietykalności mieszkania.

Rozstrzygając powyższą sprawę, Sąd zwrócił uwagę na fakt, że w dniu 14 grudnia 2010 r. SOKiK uznał za niedozwolone postanowienie stosowane przez Bank Millennium S.A. o treści:

"Kredyt jest indeksowany do CHF/USD/EUR, po przeliczeniu wypłaconej kwoty zgodnie z kursem kupna CHF/USD/EUR według Tabeli Kursów Walut Obcych obowiązującej w Banku Millennium w dniu uruchomienia kredytu lub transzy"

Klauzula ta została wpisana do rejestru postanowień uznanych za niedozwolone pod numerem 3178. Sąd, orzekając w niniejszej sprawie, uznał, że jest związany treścią ww. orzeczenia SOKiK. W opinii Sądu, orzeczenie SOKiK miało bezpośrednie zastosowanie w sprawie Powódki, gdyż zawarła ona umowę z Bankiem na podstawie tego samego wzorca umownego, w którym znajdowało się postanowienie uznane za niedozwolone przez SOKiK.

Sąd podkreślił, że podstawą decyzji o uznanie ww. postanowienia za abuzywne był fakt, że w umowie nie określono precyzyjnie sposobu ustalania kursów walut stosowanych przy wykonywaniu przeliczeń niezbędnych dla rozliczania kredytu indeksowanego do CHF.

Co ciekawe, Sąd w niniejszej sprawie, uznał, że: „nie może ulegać wątpliwości, iż postanowienie przewidujące indeksację kwoty kredytu stanowi postanowienie określające główne świadczenia stron […], w związku z czym nie może zostać pominięte przy stosowaniu umowy”.

Oceniając skutki abuzywności tego postanowienia, Sąd wskazał, że należy pominąć postanowienie określające kurs waluty, przy zastosowaniu którego miałaby nastąpić indeksacja kwoty kredytu. W związku z tym, w ocenie Sądu, niemożliwe jest ustalenie kwoty zadłużenia – w tym zarówno wysokości rat kredytu, jak i wysokości jego oprocentowania. Sąd podkreślił, że niedopuszczalne jest przyjęcie, że podstawą oprocentowania jest kwota kredytu wyrażona w złotych, gdyż nie można przy wykonywaniu umowy kredytu zignorować pozostającej w mocy części klauzuli indeksacyjnej. Sąd wskazał również, że wykonywanie umowy kredytu w oparciu o uznaniu jej za umowę w złotych, byłoby sprzeczne z innymi postanowieniami pozostającymi w mocy.

Jednocześnie, Sąd jednoznacznie stwierdził, że nie da się dokonać korekty abuzywnego postanowienia, gdyż przepisy prawa przewidują jedynie możliwość wyłączenia, czyli bezwzględnego pominięcia takiej klauzuli. Sąd wprost odniósł się do tego, że nie jest uprawiony do samodzielnego ustalenia „sprawiedliwego” kursu (np. w oparciu o kurs NBP). Ponadto, Sąd podkreślił, że jedynym sposobem zastąpienia abuzywnego postanowienia umowy, byłoby zastosowanie w to miejsce tzw. przepisu dyspozytywnego. Jednak, jak wskazane zostało w uzasadnieniu do wyroku, brak jest przepisu, który można by było w omawianej sytuacji zastosować.

W związku z powyższym, Sąd uznał, że nie ma możliwości prawidłowego wykonywania umowy kredytu indeksowanego bez określenia zasad ustalania kursów waluty, w oparciu o które powinno nastąpić przeliczenie kwoty zobowiązania. W efekcie, zdaniem Sądu, umowa musi być uznana albo za nieważną, albo wprost za niezawartą. Sąd podkreślił, że w każdym z tych przypadków, skutkiem będzie konieczność stwierdzenia, iż pomiędzy stronami nie powstał stosunek prawny wynikający z umowy kredytu indeksowanego do waluty obcej.

Z doniesień prasowych wynika, że Bank złożył apelację od wyroku Sądu Okręgowego.

Sygnatura akt: III C 1073/14

Cookies

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem i akceptuję