28 wrzesienia 2016

WYROK SĄDU REJONOWEGO DLA WROCŁAWIA – FABRYCZNEJ W SPRAWIE PRZECIWKO SANTANDER CONSUMER BANK S.A.

20 lipca 2016 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej zasądził na rzecz posiadacza kredytu hipotecznego indeksowanego do CHF zwrot nienależnie pobranego świadczenia w związku z abuzywnością niektórych postanowień umowy.

Obrazek

W sprawie toczącej się przed Sądem Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, powódka domagała się od Santander Consumer Banku S.A. zapłaty kwoty 54.182,35 zł wraz z odsetkami podnosząc, że kwota ta stanowiła świadczenie nienależne pobrane przez Bank w oparciu o niedozwolone postanowienia umowne zawarte w umowie kredytu hipotecznego. Zgodnie ze stanowiskiem powódki, zawarty w umowie kredytu mechanizm przeliczenia kwoty kredytu w oparciu o kurs kupna franka szwajcarskiego (przy przeliczaniu rat kredytu na podstawie kursu sprzedaży) powinien zostać uznany za niedozwolony. Ponadto, powódka zakwestionowała również postanowienia umożliwiające Bankowi jednostronną zmianę oprocentowania kredytu, pobieranie opłat windykacyjnych a także objęcie jej pakietem ubezpieczenia wkładu własnego.

Sąd uwzględnił powództwo w całości, stwierdzając jednocześnie, że:

  1. Ustalenie wysokości kredytu oraz wypłacanych kwot kredytu w oparciu o kurs kupna waluty ustalany przez Bank powoduje, że kryterium to jest całkowicie nieweryfikowalne, co nie tylko uniemożliwia kredytobiorcy ustalenia wysokości jego rzeczywistego zobowiązania, ale także w jakikolwiek sposób zweryfikować zasadność zastosowanych zmian. Tak skonstruowany mechanizm przewalutowania kredytu prowadzi do nieuzasadnionego zwiększenia świadczenia pieniężnego po stronie powodowej, które zostaje następnie oprocentowane zgodnie z postanowieniami umowy;
  2. Zastrzeżenie w umowie kredytowej uprawnienia do zmiany przez bank w czasie trwania umowy wysokości stopy oprocentowania bez wypowiedzenia umowy wymaga dla swej skuteczności określenia konkretnych okoliczności, od jakich zmiana ta jest uzależniona. Klauzula zmiennego oprocentowania nie może mieć charakteru blankietowego, lecz powinna dokładnie wskazywać czynniki (okoliczności faktyczne) usprawiedliwiające zmianę oprocentowania oraz relację między zmianą tych czynników a rozmiarem zmiany stopy oprocentowania kredytu, określając precyzyjnie wpływ zmiany wskazanych okoliczności na zmianę stopy procentowej, a więc kierunek, skalę, proporcję tych zmian;
  3. Wskutek zastosowania klauzuli dotyczącej ogólnej możliwości obciążania kosztami działań windykacyjnych, w oderwaniu od rzeczywiście ponoszonych kosztów, może dochodzić do nielojalnego kontraktowania i wykorzystania uprzywilejowanej pozycji Banku jako profesjonalisty;
  4. Przy zawieraniu umowy ubezpieczenia wkładu własnego wraz z umową kredytu, na kredytodawcy spoczywa obowiązek należytego poinformowania kredytobiorcy o charakterze umowy dodatkowej. Ponadto, niedopuszczalne jest odgórne wliczanie kosztów ubezpieczenia w koszt kredytu, gdyż pozwala to na czerpanie przez kredytodawcę dodatkowych, nieusprawiedliwionych korzyści.

Zdaniem Sądu Rejonowego klauzula waloryzacyjna nie należy do głównych świadczeń stron, w związku z czym może podlegać badaniu pod kątem jej ewentualnego niedozwolonego charakteru. Sąd oddalił zatem argumentację banku w tym zakresie.

Sąd Rejonowy stwierdził również, że w przypadku uznania niektórych postanowień umowy kredytu za niedozwolone należy ponownie ustalić treść umowy przy wykorzystaniu pozostałych jej części. Oznacza to, że w przypadku wyeliminowania z umowy postanowienia dotyczącego zmiennego oprocentowania, należy uznać, że przedmiotowy kredyt został udzielony w oparciu o oprocentowanie stałe. Na skutek stwierdzenia abuzywności postanowień dotyczących sposobu ustalania kursu stosowanego przy wypłacie kredytu (kursu kupna CHF), zdaniem Sądu również uzasadnione jest zastosowanie pozostałych części umowy – dotyczących innych sposobów ustalania kursu waloryzacji, określonych w umowie (stosowanych w odniesieniu do rat kredytu – tj. kursu sprzedaży).

W oparciu o powyższe stwierdzenia, Sąd ustalił, że wysokość żądanej przez powódkę kwoty jest w pełni uzasadniona. Bank został w związku z tym zobowiązany do zwrotu nienależnie pobranych odsetek (na podstawie niedozwolonej klauzuli o zmiennym oprocentowaniu), a także pobranych opłat windykacyjnych, składek ubezpieczeniowych oraz nienależnie pobranego spreadu walutowego (różnicy pomiędzy świadczeniem waloryzowanym zgodnie z kursem kupna waluty obcej a tym samym świadczeniem waloryzowanym kursem jej sprzedaży). 

Orzeczenie nie jest prawomocne.

Cookies

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem i akceptuję