14 kwietnia 2015

NOWELIZACJA USTAWY O OCHRONIE KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

Do konsultacji społecznych trafił projekt nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy Kodeks postępowania cywilnego. Projekt ma wzmocnić ochronę konsumentów na rynku finansowym i usprawnić eliminację abuzywnych klauzul w umowach z konsumentami.

Nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

Nowelizacja ustawy ma na celu:

- wzmocnienie pozycji konsumenta na rynku usług finansowych poprzez wprowadzenie nowego typu praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów. Zabronione byłoby oferowanie konsumentom usług finansowych, które nie odpowiadają ich potrzebom (uwzględniając w szczególności ich wiek, stan zdrowia, doświadczenie i wiedzę dotyczącą produktu, a także sytuację materialną) oraz w sposób nieadekwatny do ich charakteru;

- umożliwienie szybkiego i skutecznego działania Prezesa UOKiK poprzez wprowadzenie tzw. decyzji tymczasowych wydawanych w toku postępowania w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Decyzja tymczasowa zobowiązywałaby przedsiębiorcę, któremu zarzucane jest stosowanie niedozwolonej praktyki, do zaniechania określonych działań w celu zapobieżenia uprawdopodobnionym zagrożeniom;

- wydłużenie okresu przedawnienia praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów z roku do lat trzech od zaprzestania praktyki;

- umożliwienie nieodpłatnego publikowania ostrzeżeń i komunikatów skierowanych do konsumentów w środkach masowego przekazu. Komunikaty mogłyby dotyczyć praktyk określonego przedsiębiorcy, mogących naruszać zbiorowe interesy konsumentów lub opisywać niepokojące zjawiska na rynku;

- umożliwienie przedstawiania przez Prezesa UOKiK poglądów istotnych dla sprawy w sprawach cywilnych, o ile przemawia za tym interes publiczny;

- przywrócenie  instytucji przeszukania w sprawach z zakresu praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów;

- wprowadzenie instytucji „próby zakupu kontrolowanego” pozwalającej na uzyskanie informacji mogących stanowić dowód w sprawie w postępowaniu w sprawie z zakresu praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów;

- zapewnienie większej skuteczności i uproszczenie trybu eliminowania niedozwolonych postanowień umownych  z obrotu poprzez wprowadzenie kontroli abstrakcyjnej postanowień wzorców umów w trybie administracyjnym, zastępującym obecnie istniejący tryb sądowy. W nowym modelu kontroli postanowień wzorców umów to Prezes UOKiK, w decyzji administracyjnej, rozstrzygałby o niedozwolonym charakterze postanowienia i zakazywał jego dalszego wykorzystywania, mogąc jednocześnie określić środki usunięcia trwających skutków naruszenia zakazu. Wprowadzenie kontroli postanowień wzorców w trybie administracyjnym podlegałoby kontroli sądowej. Rejestr klauzul niedozwolonych zostałby zastąpiony przez rejestr decyzji UOKiK.

  • Zobacz prezentację Wiceprezes UOKiK Doroty Karczewskiej ze spotkania prekonsultacyjnego w sprawie nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów – aspekty konsumenckie.   
  • Zobacz projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy Kodeks postępowania cywilnego.

Cookies

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem i akceptuję