18 lutego 2015

NIEDOZWOLONE KLAUZULE GETIN NOBLE BANKU

SOKiK podziela ocenę UOKiK w sprawie niedozwolonych klauzul stosowanych przez Getin Noble Bank.

Niedozwolone Klauzule Getin Noble Banku

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w wyroku z 18 lutego 2015 r. orzekł, iż „zasad wprowadzania nowych opłat za czynności bankowe, jak również podstaw do naliczenia i zmiany opłat wynikających z zawartych umów nie wolno określać w sposób niejasny i niejednoznaczny” i uznał za niedozwolone stosowanie przez Getin Noble Bank w obrocie z konsumentami następujących postanowień:

I. „Poniżej określone zostały rodzaje czynności oraz wysokość opłat pobieranych przez Bank za ich wykonanie według stanu na dzień zawarcia Umowy:

  1. zmiana harmonogramu spłat kredytu (z wyłączeniem pkt. a) 2,0% nie mniej niż 25 zł.,
  2. zmiana harmonogramu spłat pożyczki (z wyłączeniem pkt. a) 2,0% nie mniej niż 25 zł.,
  3. zmiana stopy oprocentowania kredytu ze stałej na zmienną (lub odwrotnie) 2,0% nie mniej niż 50 zł”.
  4. zmiana stopy oprocentowania pożyczki ze stałej na zmienną (lub odwrotnie) 2,0% nie mniej niż 50 zł”.

II. „Zmiana wysokości opłat lub zasad ich stosowania i naliczania, wprowadzenie opłat za czynności dotychczas nie ujęte w Tabeli jest możliwe z ważnych przyczyn, za którą uznaje się:

  1. zmianę miesięcznego wskaźnika cen i usług konsumpcyjnych (pot. Inflacji) publikowanego przez GUS o wartość nie mniejszą niż 0,2 punktu procentowego”.
  2. zmianę w ofercie Banku dotyczącą stosunku prawnego wiążącego Bank z Kredytobiorcą polegającą na udostępnieniu nowych produktów i usług, zmianie zakresu przedmiotowych usług lub produktów albo na rezygnacji z prowadzenia niektórych usług lub produktów”.
  3. /zmianę o więcej niż 10% dotychczasowych cen usług świadczonych przez podmioty zewnętrzne, które to usługi są niezbędne do wykonywania czynności przez Bank”.

Sąd ocenił, iż powyższe postanowienia są niejednoznaczne i uprawniają bank do zmiany wysokości pobieranych opłat. Pozwalają także na wprowadzenie nowych opłat za czynności dotychczas nie ujęte w umowie, w oparciu o niedookreślone okoliczności lub bez wyraźnej podstawy do ich naliczenia. Powoduje to, że konsument nie ma możliwości zweryfikowania zakresu zmiany wysokości takich opłat. Natomiast bank ma prawo do zmiany opłat i prowizji mających zastosowanie do udzielonego kredytu bez jakiegokolwiek uzasadnienia. Ze względu na specyfikę umów kredytowych niejasne formułowanie wymienionych zasad uznano za naruszające interes konsumentów.

Cookies

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem i akceptuję